สพป.เลย เขต 3 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จิตอาสาสาธารณสุข ปี 2563

กิจกรรมเลยเขต3

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ .2563 เวลา 09.00 น. นายนิสิต สายโยค รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด จิตอาสาสาธารณสุข ประจำปี 2563 โดยมรวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดปฏิบัติกิจกรรมเชิงบวกต้านภัยยาเสพติด และเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดดยมีลูกเสือที่ไดัรับการฝึกอบรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนในสังกัด 11 โรงเรียน จำนวน 99 คน และในการการอบรมมี นางญาณิศา อยู่งาน รอง ผอ สพป. เลย เขต 3 และบุคลากรด้าน สาธารณสุข และลูกเสือ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3