การอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

กิจกรรมเลยเขต3

สพป.ลย.3 อบรมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2563