ประธานกลุ่มโรงเรียน

loei
นายไพวัลย์ อ่ำนาเพียง
กลุ่มด่านซ้าย
นายสุเทพ วังคีรี
กลุ่มโคกงาม
นายธวัชพงษ์ พรหมจักร
กลุ่มโพนสูงวัวงยาว
0817992938
นายนิคม แก้วเขียว
กลุ่มกกสะทอน
0801194498
นายก่อเกียรติ์ นนทะโคตร
กลุ่มนาแห้ว
0892765651
นายศฤงคาร หล้ากัณหา
กลุ่มอิปุ่ม
0862052315
นายประหยัด ยศศรี
กลุ่มโป่ง
0624626691
นายเชาวกุล พรหมใจ
กลุ่มรักภูเรือ
0899412092
นายสุนทร กมลชิด
ภูเรือก้าวหน้า
0819642067
นายวรวิทย์ แสนประสิทธิ์
กลุ่มมัธยม
093-235-7543