กตปน.เขตพื้นที่

loei
นายวิรัตน์ พุทธทองศรี
รักษาราชการแทนผอ.สพปเลยเขต3 ประธานกรรมการ
นายยุทธพงษ์ ทองหล้า
กรรมการ
0810612613
นายประดิฐษ์ แก้วยม
กรรมการ
0800066217
นายเกษม แก้วยาศรี
กรรมการ
0856446760
นายทองอินทร์ ศรีหวงษ์
กรรมการ
0899412092
นายวรวิทย์ แสนประสิทธิ์
กรรมการ
0899426625
นายสฤงคาร หล้ากันหา
กรรมการ
0956708371
นางเพลินจิต ยะโสธร
กรรมการ
นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร
กรรมการและเลขานุการ
0908529899