วิสัยทัศน์-พัธกิจ

loei

วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน

พันธกิจ

 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
  1. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ และได้รับโอกาสในการแข่งขันในทุกระดับ
  2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
  3. ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปใช้ในการดำรงชีวิต
  6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  7. ส่งเสริมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

ค่านิยม

  คุณภาพคู่คุณธรรม เป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
 2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ และได้รับโอกาสในการแข่งขันทุกระดับ
 3. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 4. มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
 5. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
 6. ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปใช้ในการดำรงชีวิต
 7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
 8. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึ