ผู้อำนวยการกลุ่ม

loei
นาย##### ####
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
####
นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
0908529899
นางสารภี รับผล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
0844280499
นางสาวศศิธร ตาริยะ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
0892745222
นางพิสมัย ทองหล้า
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
0810957772
ว่าที่ร.ต.เจริญชัย ปิ่นคำ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
0854979479
นางพฤษภา นิกรพิทยา
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน
0898698875
นายกฤษฎา สู่สุข
ปฏิบัตหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
0629130354
นายกฤตพรหมณ์ อุ่นแก้ว
ปฏิบัตหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
0947169973
จ่าเอกสุริยนต์ ชมภู
ปฏิบัตหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
admin@loei3.go.th0653363734