สพป.เลย เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณ

กิจกรรมเลยเขต3

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รองผอ.สพป.เลย เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตระหนักรู้ เข้าใจ และมรกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทำความดี และเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้เป็นต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในการประชุมมีวิทยากรจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยวิทยากรโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีครูที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
โดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3